www.yabo2020.com

www.yabo2020.com:个人主页

www.yabo2020.com:关键词云

www.yabo2020.com:成果统计

www.yabo2020.com:合作作者[TOP 5]

曹荣 中科院特聘教授
所在学院: www.yabo2020.com
职务: --
研究方向: 无机化学(中科院福建物质结构研究所研究员)
备注: --
曹荣

www.yabo2020.com:研究内容

无机超分子化学,具体开展以下研究工作:1、金属--有机配位聚合物功能材料;2、有机—无机复合膜的制备及应用;3、纳米催化材料。

www.yabo2020.com:科研成果

Items Views Downloads TC[WOS] TC[CSCD] H-index
排序方式:
www.yabo2020.com | 官方网站